top of page

JONATHAN

Computer & Technalogy

​설계  2D 3D

가공 제작

​산업제어용  일체형 컴퓨터 , 소형 컴퓨터 보드, LVDS EDP 일체형 패널 컴퓨터 , 19" RACK 워크스테이션 , 소형 산업용 기구 제작

1000000664_detail_096.jpg
1000000516_detail_083.jpg
1000000638_main_08.jpg
1000000484_main_023.jpg
1000000585_detail_088.jpg
1000000005_main_088.jpg
온라인에서 산업용 제품을 구매 하시겠습니까?
새로운 산업용 컴퓨터 제작을 원하십니까?
bottom of page